Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ :Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία που εστιάζει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο , έχει καθορισμένους -ειδικούς και γενικότερους- εκπαιδευτικούς στόχους, εφαρμόζει διδακτικές αρχές και παιδαγωγικές , χρησιμοποιεί πρακτικές ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανόν και η χρήση των ΤΠΕ
Το διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει έναν οδηγό οργάνωσης της διδασκαλίας, μέρος που αφορά στους διδάσκοντες φύλλα εργασίας, μέρος που απευθύνεται στους μαθητές Επειδή η σύλληψή του είναι ευρύτερη, συνήθως η διάρκειά του αφορά περισσότερες από μία διδακτικές ώρες.
Ένα καλό σενάριο πρέπει :
Να διαθέτει ταυτότητα
Να χαρακτηρίζεται από σαφή και ευδιάκριτη δομή
Να προσδιορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους
Να συνοδεύεται από αναλυτικά και εύστοχα διατυπωμένα φύλλα εργασίας
Να προσδιορίζει τα μέσα και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται
Να αξιοποιεί με ισορροπία και οικονομία τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης
Να ενισχύει την κατευθυνόμενη ανακάλυψη και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία
Να προωθεί τις συνεργατικές δραστηριότητες και να επιμένει στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης
Να διαθέτει ευελιξία και εναλλακτικές πρακτικές
1. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ :
Α. Ταυτότητα
Β. Συνοπτική παρουσίαση-Ιδέα του σεναρίου
Γ. Πορεία της διδασκαλίας
Δ. Αξιολόγηση
Ε. Βιβλιογραφία
2. ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ :
Φύλλα εργασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου