Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ BELVEDERE


Το λογισμικό Belvedere είναι ένα εργαλείο εννοιολογικής απεικόνισης για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Επιτρέπει τη δημιουργία και την πλοήγηση μεταξύ διαφόρων ειδών εννοιολογικών χαρτών, σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.
Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία προωθώντας νέους μαθησιακούς στόχους, όπως υψηλού επιπέδου γνωστικές ικανότητες (συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα) και μεταγνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθητή.

Το λογισμικό εξελληνίστηκε και προσαρμόστηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων για εκπαιδευτικές δραστηριότητες, από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ( ΕΑ.ΙΤΥ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Τεχνικού και Επιστημονικού Συμβούλου της Πράξης “Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία” κατ. πράξεων 2.1.1 θ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Γ΄ ΚΠΣ.

Το περιβάλλον διεπαφής του λογισμικού είναι πολύ απλό και λιτό, τα μενού που διαθέτει είναι ελάχιστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα από τους μαθητές. Έχεις τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις τη δουλειά σου, να την εκτυπώσεις όχι όμως και να κάνεις εξαγωγή του χάρτη με τη μορφή εικόνας.

Το λογισμικό συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο διδακτικών δραστηριοτήτων

ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ακόλουθα ρήματα :

καθορίζω,προσδιορίζω,παραθέτω,ονομάζω,αναγνωρίζω,ανακαλώ,ταξινομώ,περιγράφω,εξηγώ,εκφράζω,αναφέρω,αναδιατυπώνω,αναθεωρώ,εφαρμόζω,επιλέγω,αποδεικνύω,ερμηνεύω,εικονογραφώ,αποτιμώ,αντιπαραθέτω,συγκρίνω,συνθέτω,σχεδιάζω,εκτιμώ,υποστηρίζω,αξιολογώ,αναλύω......

ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΩΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
1. Να αντιμετωπίσουν τα αρχαιοελληνικά κείμενα ως κείμενα ζωντανά ,που συνεχίζουν να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο πολιτισμικό περιβάλλον μας
2.Να συνειδητοποιήσουν ότι τα λογοτεχνικά κείμενα προκαλούν ποικίλες αναγνώσεις και έχουν τη δική τους ερμηνευτική στρατηγική
3. Να περάσουν δια μέσου της βιωματικής προσέγγισης σε πιο απαιτητικές μορφές στοχασμού και αποτίμησης ενός έργου (σύγκριση, ερμηνεία, αξιολόγηση, στήριξη απόψεων, επιχειρηματολογία, διαφωνία , διαχείριση της διαφωνίας )
4. Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης
5.Να προσεγγίζουν κριτικά το υλικό που συλλέγουν και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την αξία της διερεύνησης ,της κριτικής αποτίμησης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ
Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοιχεία που εντοπίζουν καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των γεγονότων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ
Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.
Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν ορθά το μέλλον.
Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην οποία ζουν.
Να διαμορφώσουν, μέσα από τη μελέτη των επιμέρους πολιτισμών και της συνεισφοράς τους στον παγκόσμιο πολιτισμό, πνεύμα μετριοπάθειας, ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό.
Να οικοδομήσουν, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα.
Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα κριτικής αξιολόγησης των πηγών της ιστορικής γνώσης.
Να κατανοήσουν ότι η Ιστορία είναι ανακατασκευή του παρελθόντος, ότι βασίζεται σε πηγές και ότι συνιστά επιλεκτική διαδικασία.
Να συλλαμβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε εξεταζόμενη περίοδο, ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας, και να κατανοούν την επίδραση και τον αλληλοκαθορισμό τους.
Να μελετήσουν τις σχέσεις μεταξύ των λαών και να εκτιμήσουν τη συνεισφορά αυτών (των λαών) στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών, αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής πραγματικότητας που δεν διδάχτηκαν στην εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.
Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική-βιωματική μάθηση.
Να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης
Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσματος κειμενικών και εικαστικών ιστορικών πηγών.
Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.
Να προσεγγίζουν κριτικά το υλικό που συλλέγουν και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την αξία της διερεύνησης ,της κριτικής αποτίμησης .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ

Να αποκτήσουν δεξιότητες χειρισμού των ηλεκτρονικών βάσεων, και επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων.
Να κατανοήσουν βασικές έννοιες και εντολές διαχείρισης ως προς τη βάση δεδομένων.
Να διατυπώσουν ερωτήματα θέτοντας αποτελεσματικές παραμέτρους.
Να κατανοήσουν τη λειτουργία των διερευνητικών εργαλείων για τη διατύπωση ερωτήσεων προκειμένου να προσεγγίσουν το επιθυμητό γνωστικό αποτέλεσμα.
Να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν κριτικά και να αξιοποιούν τα στοιχεία που εντοπίζουν καθώς και να προχωρούν σε κριτική επεξεργασία και συνθετική παρουσίαση των γεγονότων